شورای عالی مبارزه با فساد تشکیل شد

شورای عالی مبارزه با فساد تشکیل شد

ریاست جمهوری کشور می‌گوید که هدف از ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد این است تا حاکمیت قانون و مبارزه با فساد به سطح ملی صورت گیرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور می‌گویدکه در مرکز عدلی و قضایی...