جلسه شورای عالی اقتصادی برگزار شد

جلسه شورای عالی اقتصادی برگزار شد

جلسۀ شورای عالی اقتصادی تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس ‎جمهوری برگزار گردید. محمدهمایون رسا وزیر تجارت و صنایع کشور ابتدا گزارش مفصل را در مورد تکمیل موفقانه ادغام اداره آیسا با وزارت تجارت به جلسه ارائه کرد. وزیر تجارت و...