شورای شهر هرات شورایی بدون نظارت

شورای شهر هرات شورایی بدون نظارت

شورای شهر هرات نزدیک به دو ماه اخیر از اجرای پروژه‌های شهرداری نظارت دقیق نکرده است.   یکی از کارهای شورای شهر نظارت و بررسی از چگونگی بسته شدن قراردادها و اجرای پروژه‌های شهرداری است. اما این شورا در جریان دو ماه...