شوراهای مشورتی در حوزه‌های هشتم و دوازدهم امنیتی شهر هرات افتتاح شد

شوراهای مشورتی در حوزه‌های هشتم و دوازدهم امنیتی شهر هرات افتتاح شد

شورا های مشورتی پولیس و مردم حوزه‌های هشتم و دوازدهم امنیتی شهر هرات افتتاح شد. این شوراها به کمیت (۵۶) تن از میان علما و رحانیون، متنفذین، فعالان جامعه مدنی، معلمان، متقاعدین، زنان و جوانان با حضور پرسونل مدیریت عمومی...