شهر پراگ جمهوری چک میزبان آثار باستانی افغانستان است

شهر پراگ جمهوری چک میزبان آثار باستانی افغانستان است

نمایشگاه آثار باستانی افغانستان قرار است روز پنجشنبه در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شود. نور آغا اخگر کارمند موزیم ملی کابل و عضو هیئت آماده‌سازی نمایشگاه در شهر پراگ گفته که قِدمت این آثار به‌دست‌آمده از حوزۀ مس...