شهرک سید کمال الدین بهزاد با معیارهای جهانی در هرات ساخته می‌شود

شهرک سید کمال الدین بهزاد با معیارهای جهانی در هرات ساخته می‌شود

وزارت شهرسازی متعهد به توسعه شهرک سید کمال الدین بهزاد واقع در منطقه مسلخ هرات می‌باشد. سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن گفته است که در این طرح مسایل آموزشی، سرگرمی، صحی و دیگر امکانات شهری مطابق با معیارهای...