شهروند خبرنگار (۶۲)

شهروند خبرنگار (۶۲)

موضوع برنامه : نقش شهروندان در ایجاد انسجام ترافیکی در شهر مهمان برنامه : عبدالحسین صفا (مدیر ترافیک هرات) ...