شهرسازی هرات: نمادهای ساخته شده در چوک‌ها غیر معیاری است

شهرسازی هرات: نمادهای ساخته شده در چوک‌ها غیر معیاری است

اداره شهرسازی و مسکن هرات می‌گوید که نمادهای چندین چوک‌ در شهر هرات بدون هماهنگی و تاییدی این اداره ساخته شده است.   شهرداری هرات وظیفه دارد تا تمام برنامه های انکشافی اش را مطابق با نقشه و پلان اداره شهرسازی اجرایی...