ریاست شهرداری هرات نصب لوحه های بوستان های پارک عبدالله خان ملکیار را آغاز نمود

ریاست شهرداری هرات نصب لوحه های بوستان های پارک عبدالله خان ملکیار را آغاز نمود

براساس تقسیمات جدید،پارک عبدالله خان ملکیار به پنج بوستان جداگانه  توسط ریاست شهرداری هرات نام گذاری شده است.   غلام رسول عظیمی سرپرست آمریت حکومت‌داری شهری ریاست شهرداری هرات دلیل تقسیم این پارک به پنج بوستان و نام...