شهرداری کابل ارگان‌های بدهکار را به دادگاه معرفی کرد

شهرداری کابل ارگان‌های بدهکار را به دادگاه معرفی کرد

مقام ها در شهرداری کابل می گویند که شماری از نهادهای دولتی از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۶۷ میلیون دالر مالیات شان را به این اداره نپرداخته اند. به گفته این مقامات نزدیک به ۵۸ اداره دولتی و ده ها شرکت خصوصی هستند که به...