توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در افغانستان تا چند ماه آینده کلید می‌خورد

توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در افغانستان تا چند ماه آینده کلید می‌خورد

توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی برای شهروندان در افغانستان تا چند ماه آینده آغاز خواهد شد.   برای بار نخست، ۱۰ میلیون شهروند افغانستان فورمه‌های این شناسنامه‌ها الگترونیکی را دریافت می‌کنند. مقام‌ها در آمریت ثبت...