شماری از نوجوانان مهاجر از حوالی “اردوگاه جنگل” فرانسه انتقال کردند

شماری از نوجوانان مهاجر از حوالی “اردوگاه جنگل” فرانسه انتقال کردند

گزارش ها حاکی از آنست که۵۰ کودک و نوجوان مهاجر روز جمعه ۷ عقرب از حوالی اردوگاهی که در شهر بندری کاله فرانسه به "جنگل" شهرت دارد برای اسکان موقت منتقل شدند. با این حال قرار است به زودی بین ۵۰ تا ۷۰ تن دیگر از کودکان و...