شش ولسوالی هرات تحت پوشش برنامۀ میثاق – شهروندی

شش ولسوالی هرات تحت پوشش برنامۀ میثاق – شهروندی

ولسوالی‌های کرخ، زنده جان، فارسی، کهسان و پشتون زرغون از جمله ی شش ولسوالی ولایت هرات هستند که شامل دور نخست برنامه میثاق_شهروندی شدند. آغا محمد صدیقی رییس اداره انکشاف دهات این ولایت می‌گوید که این شش ولسوالی از جمله...