انتقال ۱۰۰ جریب زمین به شرکت خصوصی غضنفر گروپ

انتقال ۱۰۰ جریب زمین به شرکت خصوصی غضنفر گروپ

مسئولان در وزارت انرژی و آب از انتقال ۱۰۰ جریب زمین به شرکت خصوصی غضنفر گروپ جهت ایجاد فابریکه تولید برق از گاز شبرغان خبر میدهند.   این قرار داد امروز میان معین انرژی و آب  و مسئولان شرکت غضنفر به امضا رسیده...