کاهش سود سی میلیارد دالری شرکت‌های هواپیمایی به دنبال افزایش بهای سوخت

کاهش سود سی میلیارد دالری شرکت‌های هواپیمایی به دنبال افزایش بهای سوخت

انجمن بین ‌المللی حمل‌ و نقل هوایی «یاتا» پیش بینی کرد به علت افزایش بهای سوخت و کاهش تقاضا، سود شرکت های هواپیماهایی جهان در سال ۲۰۱۷ سی میلیارد دالر کاهش می‌یابد. این انجمن که نماینده دوصد و شصت و پنج شرکت هواپیمایی...