شرط ملا منان نیازی برای صلح با حکومت

شرط ملا منان نیازی برای صلح با حکومت

شاخۀ انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول اعلام کرده‌است که اگر حکومت خروج نیروهای خارجی را از افغانستان ضمانت کند، حاضر اند دست از جنگ بردارند. ملا منان نیازی، سخن‌گوی گروه ملا رسول گفته‌ است در صورت تضمین خروج نیروهای...