شدیدترین درد در زندگی‌ چیست؟

شدیدترین درد در زندگی‌ چیست؟

این حالت یک التهاب مزمن دیواره مثانه است که باعث درد لگن و مثانه به‌صورت مزمن می‌شود و همچنین می‌تواند باعث کاهش گنجایش مثانه شده و درنتیجه باعث ‌شود، فرد بیشتر به دستشویی برود. هیچ‌کس نمی‌داند علت این بیماری چیست؛...