استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای دامن زدن به تضادهای قومی و مذهبی در افغانستان

استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای دامن زدن به تضادهای قومی و مذهبی در افغانستان

فعالین مدنی هرات می‌گویند که از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان به ویژه هرات بیشتر برای دامن زدن به تضادهای قومی و مذهبی استفاده می‌شود.   سید اشرف سادات، یکی از فعالین مدنی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که شبکه‌های...