شاهنامه فردوسی دانمارکی‌ها را مجذوب خود کرد

شاهنامه فردوسی دانمارکی‌ها را مجذوب خود کرد

موزه دیوید در کپنهاگ، نمایشگاهی ویژه برای شناساندن حماسه ملی ایرانیان "شاهنامه" برپا کرده است؛ نمایشگاهی دربرگیرنده شصت نسخه نفیس از این اثر، همراه با مینیاتورهای رنگارنگ که به جز یک نمونه به امانت گرفته شده از کتابخانه...