شاهراه سالنگ بعد از ۳ روزبه روی عبور و مرور باز شد

شاهراه سالنگ بعد از ۳ روزبه روی عبور و مرور باز شد

شاهراه سالنگ که به دلیل برفباری شدید به روی ترافیک بسته‌شده بود، صبح امروز به روی وسایط مسافربری باز شد. برفباری در سالنگ ها شب گذشته متوقف‌شده و بعد از پاک کاری سرک، تردد برای وسایط مسافربری بازشده است. جنرال رجب، آمر...