سیگار: پنتاگون صدها میلیون دالر را در یک برنامه در افغانستان هدر داده است

سیگار: پنتاگون صدها میلیون دالر را در یک برنامه در افغانستان هدر داده است

سیگار یا اداره سر مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی می‌نویسد، وزارت دفاع آمریکا در برنامه بازسازی در افغانستان ۶۷۵ میلیون دالر را هدر داده است.   این اداره در گزارش تازه اش گفته پنتاگون یا وزارت...