سیگار: پمپ گاز ۴۳ میلیون دالری امریکا در شبرغان مسدود شد

سیگار: پمپ گاز ۴۳ میلیون دالری امریکا در شبرغان مسدود شد

سیگار یا اداره بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان اعلام ‌کرده که بررسی این نهاد نشان می‌دهد که بخشی از نیروهای آمریکایی که تحت عنوان ثبات و کسب‌وکار در افغانستان فعالیت می‌کردند، یک پمپ گاز فشرده را برای...