سیگار: ساحه نفوذ طالبان در مناطق مختلف افغانستان دو درصد افزایش یافته است

سیگار: ساحه نفوذ طالبان در مناطق مختلف افغانستان دو درصد افزایش یافته است

سیگار یا اداره سر مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش گفت که نفوذ طالبان بر مناطق مختلف افغانستان در شش ماه گذشته دو درصد افزایش یافته است.   بر اساس گزارش این اداره، شش ماه قبل نفوذ طالبان بر مناطق...