سیگار: مبارزه با فساد در افغانستان تنها در سطوح پایین صورت می گیرد

سیگار: مبارزه با فساد در افغانستان تنها در سطوح پایین صورت می گیرد

بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه ی خود گفته است که مبارزه با فساد تنها در سطوح پایین صورت می گیرد.   در گزارش تازه  بازرس ویژه آمریکا آمده است که در نهاد های کلیدی افغانستان فساد وجود دارد و...