ترامپ به سیلوستراستالونه پست ریاست بنیاد هنر را پیشنهاد کرد

ترامپ به سیلوستراستالونه پست ریاست بنیاد هنر را پیشنهاد کرد

رییس جمهور منتخب آمریکا، به سیلوستراستالونه، ریاست بنیاد هنر را پیشنهاد داد. بر اساس گزارش ها ، دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا، به سیلوستراستالونه هفتاد ساله، ریاست بنیاد هنر وعلوم را پیشنهاد داد. به گفته...