سیستم ترانسپورتی شهر هرات با ۱۰۰ ملی بس نوسازی می شود

سیستم ترانسپورتی شهر هرات با ۱۰۰ ملی بس نوسازی می شود

سیستم ترانسپورتی هرات در آینده ای نزدیک دچار تغییر خواهد شد. شکرالله سروری آمر تصدی ملی بس هرات در صحبت با تلویزیون چکاد گفت: "وزارت ترانسپورت کشور قرار است یکصد دستگاه ملی بس برای ترانسپورت شهری هرات اختصاص دهد". آقای...