سیاف: طالبان نباید آب به آسیاب دشمن اصلی افغانستان بریزند

سیاف: طالبان نباید آب به آسیاب دشمن اصلی افغانستان بریزند

عبدالرب رسول سیاف، یک‌تن از رهبران جهادی کشور معتقد است که حلقاتی در حکومت به دنبال کنار گذاشتن مجاهدین هستند که این خیال باید از سر آن‌ها بیرون شود. شورای حراست و ثبات، امروز به مناسبت پاسداشت از قیام تاریخی مردم کابل...