سکینه یعقوبی بیمارستان خصوصی خود را به صحت عامه واگذار کرد

سکینه یعقوبی بیمارستان خصوصی خود را به صحت عامه واگذار کرد

سکینه یعقوبی  بیمارستان خصوصی خویش را که تحت نام بیمارستان حمایه طفل و مادر است را برای ریاست صحت عامه این ولایت به منظور استفاده عموم سپرد. این بیمارستان با هزینه بالغ بر یک میلیون دالر آمریکایی از چند سال به این سو...