ادارۀ زراعت هرات: سکتور خصوصی در بخش فروش فرآوردهای لبنی باید همکاری نماید

ادارۀ زراعت هرات: سکتور خصوصی در بخش فروش فرآوردهای لبنی باید همکاری نماید

ادارۀ زراعت هرات از سکتور خصوصی می‌خواهد که در بخش فروش فرآوردهای لبنی باید با این اداره همکاری نماید. ویس وثیق، مدیر عمومی سکتور خصوصی اداره زراعت هرات می‌گوید نبود بازار فروش برای فرآوردهای لبنی، از جمله چالش‌های...