سواد آموزی اجباری می‌شود

سواد آموزی اجباری می‌شود

طرح 'اجباری‌سازی سوادآموزی' روز گذشته در جلسه کمیته ملی سوادآموزی تحت ریاست سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، تایید شد. آقای دانش مبنای این طرح را مفاد ۳۷ قانون معارف عنوان کرد و افزود که تطبیق این طرح، مکلفیت قانونی...