بازداشت ۵ پناهجوی افغان به اتهام تجاوز جنسی در سوئد

بازداشت ۵ پناهجوی افغان به اتهام تجاوز جنسی در سوئد

پولیس سوئد می‌گوید پنج پناهجوی افغان به اتهام تجاوز جنسی بر یک پسر جوان در این کشور دستگیر شدند. به گفتۀ پولیس سوئد ، این پناهجویان با تهدید چاقو بر پناهجوی دیگر افغان در یک جنگل تجاوز جنسی کردند. این حادثه در منطقه‌ای...