روز گذشته سنگ تهداب یک  کلینیک صحی  در روستای “دارآباد” فراه گذاشته شد.

روز گذشته سنگ تهداب یک  کلینیک صحی  در روستای “دارآباد” فراه گذاشته شد.

مسئولان در اداره صحت عامه فراه می گویند که این کلینیک به هزینه  نزدیک به یک میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت صحت عامه کشور در این ولایت ساخته خواهد شد . عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه فراه حین گذاشتن سنگ تهداب این...