سنگ تهداب کلینیک صحی در روستا گرگگ ولایت غور گذاشته شد

سنگ تهداب کلینیک صحی در روستا گرگگ ولایت غور گذاشته شد

سنگ تهداب کلینیک صحی جامع در روستا گرگگ ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور به ارزش مجموعی بیش از پنج میلیون افغانی گذاشته شد. نعیم فیروز مسئول آمریت صحت ولسوالی لعل و سر جنگل غور می‌گوید، مشکل گذر بودن راه‌های مواصلاتی و...