سنگ تهداب ساختمان پرورشگاه گاو در ولایت غور گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان پرورشگاه گاو در ولایت غور گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان پرورشگاه گاو در ولایت غور گذاشته شد   سنگ تهداب ساختمان پرورشگاه گاو در ولایت غور، با هزینه بالغ بر پنج میلیون افغانی امروز گذاشته شد. تواب تائب، رییس ادارۀ زراعت غور می‌گوید با بهره‌برداری از این...