سنگ تهداب ساختمان اداری صحت عامه نیمروز گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان اداری صحت عامه نیمروز گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان اداری ریاست صحت عامه ولایت نیمروز توسط محمد سمیع والی این  ولایت گذاشته شد.   در مراسمی که به همین مناسبت در نیمروز برگزار شد، رئیس و اعضای شورای ولایتی، رئیس صحت عامه و برخی از روسای ادارات نظامی و...