سنگ تهداب ساختمان اداری زنان پولیس در نیمروز گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان اداری زنان پولیس در نیمروز گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان اداری زنان پولیس فرماندهی پولیس ولایت نیمروز امروز توسط محمد سمیع والی این ولایت گذاشته شد.   والی نیمروز دستاوردهای زنان پولیس را در این ولایت قابل قدر دانست و آن را در بخش‌های گوناگون ستایش...