سنگ تهداب انستیتوت اداره و حساب داری نیمروز گذاشته شد

سنگ تهداب انستیتوت اداره و حساب داری نیمروز گذاشته شد

سنگ تهداب انستیتوت اداره و حساب‌داری ولایت نیمروز روز گذشته توسط محمد سمیع  والی این ولایت گذاشته شد.   محمد سمیع والی نیمروز حین تهداب‌گذاری این مرکز، از فراهم سازی امکانات بیشتر و بهتر در بخش‌های رفایی در نیمروز...