سنگ تهداب کانال سربند آب در ولسوالی اوبه گذاشته شد

سنگ تهداب کانال سربند آب در ولسوالی اوبه گذاشته شد

سنگ تهداب اعمار کانال و سربند آب امروز در قریه پنج میران ولسوالی اوبه ولایت هرات گذاشته شد.   مسئولان حوزه دریایی هریرود – مرغاب میگویند، ارزش این پروژه هشتادو دو میلیون افغانی می باشد. نوراحمد بارز رییس حوزه دریایی...