سنگ مرمر هرات درمحراق توجه ترکمنستان 

سنگ مرمر هرات درمحراق توجه ترکمنستان 

شماری از تاجران ترکمنستانی روزگذشته وارد هرات شدند. قرار است این تاجران  بعد از مشخص کردن کیفیت سنگ مرمرهرات برای صادرات این نوع سنگ به  ترکمنستان چند قرار داد امضا کنند. سعد خطیبی رییس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات از...