سنگ تهداب مرکز فرهنگی در بامیان گذاشته شد

سنگ تهداب مرکز فرهنگی در بامیان گذاشته شد

کار ساخت پروژه بزرگ مرکز فرهنگی بامیان با گذاشتن سنگ تهداب از سوی مقام های حکومتی و محلی، سفیر کوریای جنوبی در کابل و مسئولان سازمان یونسکو به گونه رسمی آغاز شد. این مرکز فرهنگی با حمایت مالی کوریالی جنوبی و با هماهنگی...