سنگ تهداب ساختمان تدریسی دانشگاه دولتی دایکندی گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان تدریسی دانشگاه دولتی دایکندی گذاشته شد

دفتر مطبوعاتی ولایت دایکندی خبرداده است که روز گذشته سنگ تهداب ساختمان تدریسی دانشگاه دولتی دایکندی گذاشته شده است. در خبرنامه گفته شده است که سنگ تهداب ساختمان تدریسی دانشگاه دایکندی روز دوشنبه توسط معصومه مرادی والی...