۸۰۰ سرباز ارتش در زون غرب سند فراغت به‌دست آوردند

۸۰۰ سرباز ارتش در زون غرب سند فراغت به‌دست آوردند

۸۰۰ سرباز ارتش ملی، پس از سپری کردن دوره‌های آموزشی از مرکز آموزشی پایگاه ۲۰۷ ارتش سند فراغت به‌دست آوردند. نجیب الله نجیبی، سخنگوی ارتش ملی در زون غرب به تلویزیون چکاد گفت: " این سربازان امروز طی مراسمی با حضور فرماندۀ...