بچه سنجابی که تقاضای کمک داشت

بچه سنجابی که تقاضای کمک داشت

اگر روزی در حالی که در خیابان قدم می زنید متوجه میشوید که حیوانی شما را تعقیب میکند نگران نباشید او از شما کمک می خواهد.   مردی در آلمان وقتی متوجه شد بچه سنجابی دایم او را تعقیب میکند با پلیس تماس گرفت و تقاضای کمک کرد...