سلما تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد

سلما تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد

پس از تحرکات بیشتر طالبان در ولایت هرات بند سلما تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت.   وجود ناامنی‌ها در ولسوالی های شهرک و تیوره غور ، نگرانی‌ها را در مورد تهدیدهای امنیتی در بند سلمای هرات به وجود آورده بود. اکنون...