سقوط قسمتی از شهر فیروز کوه به دست طالبان

سقوط قسمتی از شهر فیروز کوه به دست طالبان

شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور از بامداد امروز تا کنون شاهد آتش باری است. نیروهای امنیتی سرسختانه می رزمند تا مخالفین را از دروازه های شهر بیرون بسازند اما ظاهراً مخالفین هم از خود مقاومت بی نهایت نشان می دهند. مردم...