سقوط تصویر آمریکا در اذهان جهانیان

سقوط تصویر آمریکا در اذهان جهانیان

بر اساس یک نظر سنجی تازه جهانی تصویر آمریکا امسال پس از این که دونالد ترامپ به متحدین خود حمله کرده و از دشمنانش ستایش نموده، پایین آمده است.   نتایج این نظر سنجی نشان می‌دهد که مردم بیشتر کشورها به رهبران آلمان،...