سفیر فرانسه با مقام های پولیس نظم عامه کشور دیدار کرد

سفیر فرانسه با مقام های پولیس نظم عامه کشور دیدار کرد

سفیر فرانسه در کابل امروز با مقام های پولیس امن و نظم عامه در کابل دیدار کرد. در خبرنامه ای که از سوی این اداره به تلویزیون چکاد ارسال شده آمده که" فرنسوا ریشیه "سفیر کشور فرانسه در کابل امروز ضمن دیدار از اداره مرکزی پولیس...