سفارت آمریکا: افغانستان برای شهروندان ما خطرناک است

سفارت آمریکا: افغانستان برای شهروندان ما خطرناک است

سفارت امریکا در کابل هشدار داده است که تا ۴۸ ساعت آینده، احتمال حمله به شهر کابل وجود دارد. سفارت امریکا در خبرنامه‌ای به تمام شهروندان این کشور هشدار داده که هنگام گشت‌وگذار احتیاط کنند؛ اما در مورد زمان و نوعیت حمله...