سر یک خانم در تخار از سوی شوهرش تراشیده شد

سر یک خانم در تخار از سوی شوهرش تراشیده شد

این زن می‌گوید که برادرش با خواهر همسرش ازدواج کرد اما پس از این که روابط آنان برهم خورد، همسرش نیز برای پشتیبانی از خواهرش ظلم و ستم را به او آغاز کرد و سرانجام با تراشیدن سرش او را از خانه بیرون کرد. مقام های محلی در تخار...