امیدواری ادارۀ محلی هرات مبنی بر تایید طرح ساخت یک سرپناه برای معتادان

امیدواری ادارۀ محلی هرات مبنی بر تایید طرح ساخت یک سرپناه برای معتادان

ادارۀ ارگان‎های محل، در نشست شورای وزیران کشور، طرح ساخت یک سرپناه بزرگ برای معتادان به مواد مخدر در هرات را پیشنهاد کرده است. به گفتۀ مسئولان در ادارۀ ارگان‌های محل، قرار است این طرح به زودی به رایزنی گذاشته شود. در این...